President/a
Joan Carles Guillén Riera


Vicepresidents 1º y 2º
Ana M. Pérez Alós
Fco. Javier Alvado Silvestre

Secretari/a
Mª José González Ripoll

Tresorer/a
Ángela Laviós Berenguer

Vocals
Antonio V. Ferrer Pérez
Ginés Hernández Pérez
Juan T. Laviós Berenguer
Magda Junquera Ortuño
Salvador Gomis Martínez
Silvia Pérez Ripoll

Vocals artístics
Ángela Such (coral)
Inma Ortuño (orquesta cámara)
Diego Pérez (orquesta pulso y púa)
Mónica Ivars (banda)
Lluis Candela (banda)


Membre d’honor

Rosa Candela Sanchís


Què és?

L’associació *SFA és regida, administrada i representada per una Junta Directiva, constituïda per:
a) un President
b) dos Vicepresidents, dels quals un necessàriament haurà de ser membre artístic
c) un Secretari General
d) un Tresorer-Depositari
e) huit Vocals electes per l’assemblea
f) dues vocals electes pels membres de la Banda simfònica
g) un vocal per cadascuna de les restants agrupacions, triat per aquestes.

Es trien per sufragi lliure i secret.

L’elecció dels membres de la Junta Directiva es fa per votació dels membres de l’Assemblea General, a excepció del qual assenyala els apartats g) i f) del primer paràgraf.

Les candidatures són obertes, és a dir, qualsevol membre major d’edat i amb capacitat d’obrar i obligar-se pot presentar-se i no és necessari que hi haja tants noms com llocs a cobrir, resultant elegits els candidats que hagen obtingut el nombre més gran de vots.

Si no es presentaren tots els càrrecs, la Junta electa queda facultada per a designar els càrrecs vacants de manera provisional fins a la següent Junta General.

L’exercici del càrrec és gratuït.

Les juntes directives són convocades, amb el seu ordre del dia, amb quaranta-huit hores d’anticipació, per mitjà de qualsevol mitjà de comunicació. En supòsits d’urgència, dins de les vint-i-quatre hores, sense requerir ordre del dia.

Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de dos anys, i poden ser reelegits consecutivament per dos períodes més.

El cessament en el càrrec abans de *extingirse el terme reglamentari pot deure’s a:
a) dimissió voluntària presentada per mitjà d’un escrit en el que raonen els motius
b) malaltia que incapacite per al *ejercici del càrrec
c) baixa com a membre de l’associació
d) sanció imposada per una falta comés en l’exercici del càrrec.

Les vacants que es produïsquen en la Junta Directiva es cobriran en la primera Assemblea General que se celebre. No obstant això la Junta Directiva podrà nomenar provisionalment el soci que estime convenient per al càrrec vacant, fins a la següent Assemblea General.

La Junta Directiva posseeix les següents facultats:
a) Ostentar i exercitar la representació de l’associació i dur a terme la direcció i l’administració de la manera més àmplia que reconega la Llei i complir les decisions preses per l’Assemblea General, i d’acord amb les normes, les instruccions i les direccions generals que l’Assemblea General establisca.
b) Prendre els acords necessaris per a la compareixença davant dels Organismes Públics, per a l’exercici de tota classe d’accions legals i per a oposar-se a les quals contra l’associació es formulen, així com per a interposar els recursos pertinents.
c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació *SFA
d) Convocar les Assemblees Generals i controlar que els acords que allí s’adopten, es complisquen.
e) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici de l’Assemblea General perquè els aprove, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
f) Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de l’Assemblea General.
g) Contractar els empleats que puga tindre l’associació, a proposta del President i/o del Secretari, així com als directors de les agrupacions musicals.
h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se que els serveis funcionen amb normalitat.
i) Establir grups de treball per a aconseguir, de la manera més eficient i eficaç, els fins de l’associació, i autoritzar les actes que aquests grups projecten realitzar.
j) Nomenar la vocal de la Junta Directiva que haja d’encarregar-se de cada grup de treball, a proposta del mateix grup.
k) Realitzar les gestions necessàries davant dels organismes públics, entitats i altres persones, per a aconseguir subvencions o altres ajudes.
l) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvi en qualsevol establiment bancari o de crèdit d’estalvis i disposar dels fons que hi haja en aquests depositats. La disposició de fons s’acomodarà als pressupostos aprovats en l’oportuna Assemblea General.
m) Resoldre provisionalment qualsevol cas imprevist dels Estatuts presents i donar compte d’això en la primera Assemblea General.
n) Proposar a l’Assemblea General el nomenament de Socis d’Honor i Presidents d’Honor.
o) Fixar les quotes d’entrada o de número i les aportacions condicionals, les quotes ordinàries i vesses extraordinàries i qualsevol un altre que els membres de l’associació o els usuaris de les seues instal·lacions hagen de satisfer, i donar compte a l’Assemblea General per a la seua aprovació.
p) Convocar les eleccions a la Junta Directiva.
q) Constituir Grups o Comissions de treball per iniciativa pròpia o a proposta de membres de l’associació.
r) Elaborar el reglament per al funcionament de l’Associació *SFA i de les seues instal·lacions.
s) Dotar a la *Asociació *SFA dels moderns mecanismes i equipaments tecnològics d’administració i gestió, que faciliten la intercomunicació personal, econòmica i administrativa de l’Entitat amb els seus associats i amb tercers organismes públics i privats, sobre la base de la informàtica i les modernes comunicacions.
t) Qualsevol una altra facultat que no siga atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que es deleguen expressament en la Junta Directiva.