COM ACCEDIR, CLASSES, DRETS, DEURES I PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE SOCI DE LA *SFA

COM ACCEDIR A SER SOCI

Podran ser membres de l’associació S.F.A. les persones majors d’edat amb capacitat legal d’obrar, que tinguen interés a servir els fins d’aquesta, així com els minusvàlids psíquics que no puguen governar-se per si mateixos i els menors d’edat, autoritzats i/o assistits mitjançant els seus representants legals, els qui tindran els drets previstos per la ley.la sol·licitud d’accés podrà presentar-se en qualsevol moment de l’any. No obstant això això, mancaran de dret al vot els socis la petició d’ingrés dels quals haja sigut presentada tres mesos abans de la data de l’Assemblea General Ordinària anual ni de les extraordinàries que pogueren convocar-se en aqueix període. Tals socis adquiriran plens drets al següent dia de celebrada l’Assemblea General Ordinària anual.Hauran de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, i aquesta resoldrà en la primera reunió que celebre; si el sol·licitant s’ajusta a les condicions exigides en els Estatuts i Reglament, la Junta Directiva no li podrà denegar l’admissió.L’acord de denegació podrà ser impugnat davant la jurisdicció civil del partit judicial al qual pertanga l’associació, en funció del seu domicili social. La impugnació podrà interposar-la qualsevol soci o persona que acredite un interés legítim, si ho estimara contrari a l’ordenament jurídic, i pels tràmits del judici ordinari previstos en l’actual Llei d’Enjudiciament Civil o pel qual ulteriorment corresponda.no s’adquireix la condició de soci mentre no se satisfaça la quota establida de l’anualitat corresponent.

CLASSES DE SOCIS

Els socis es classifiquen en cinc modalitats:
a) d’honor
b) protector
c) de número
d) artistes
e) juvenils

Tots ells subjectes al principi d’igualtat, sense discriminació per raó d’edat, raça, sexe, religió, ideologia o de qualsevol altra circumstància personal o social, excepte el reglat en el paràgraf primer de l’article anterior per al dret a vot i accés a càrrecs directius.

A) Son o seran Socis d’Honor els proposats per la Junta Directiva de l’associació S.F.A. a l’Assemblea General, i acceptats per aquesta, d’entre aquelles persones o entitats que, ostentant o no, la condició de membres d’aquesta, hagen contribuït a potenciar la cultura artístic-musical en general o de la S.F.A. en particular.Si el nomenament de soci d’honor recaiguera en entitats o corporacions, la representació de les mateixes l’ostentarà una sola persona, representant legal de l’entitat o corporació de què es tracte, designat expressament per a tal fi per aquesta.

B) Son o seran socis protectors, els nomenats com a tals per la Junta Directiva, abonen les quotes corresponents establides o que s’establisquen per a aquesta classe de socis i que, a més, contribuïsquen materialment a l’engrandiment de l’associació S.F.A. i els posseïdors de títols socials.

C) Son o seran socis de número els majors d’edat, els majors de díhuit anys minusvàlids psíquics que no puguen governar-se per si mateixos, degudament autoritzats i representats pels seus pares o legals representants, que satisfacen les quotes d’entrada i anuals, fixades per la Junta Directiva i aprovades per l’Assemblea General.Constaran numerats en un llibre registre de socis, per rigorós ordre d’antiguitat.

D) Son o seran socis artistes, els músics instrumentistes o vocalistes, que integren o integren les diferents formacions o agrupacions artístiques-culturals de l’associació S.F.A.

E) Son o seran socis juvenils, els menors d’edat, que satisfacen les quotes d’entrada i anuals, assignades per la Junta Directiva i aprovades per l’Assemblea General.Els socis juvenils no tindran vot ni podran accedir als càrrecs directius fins que aconseguisquen les majoria d’edat i tinguen plena capacitat d’obrar.Els socis d’honor no podran ser electors ni elegibles. Respecte als de número majors de díhuit anys però incapacitats psíquics per resolució judicial, s’estarà al que es disposa en aquesta resolució.

DRETS DELS SOCIS

Els drets que corresponen als membres de l’Associació S.F.A., majors d’edat, amb les limitacions que els han sigut imposades als socis morosos i als expressats en els dos últims paràgrafs de l’article 7, són els següents:

 1. Assistir a les reunions de l’Assemblea General i exercir el dret de veu i vot.
 2. Triar i/o ser triats per a llocs de representació o exercicis de càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que se li conferisca en cada cas.
 4. Intervindre i participar en el govern i en les gestions, com també en els serveis i activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries i particularment fer complir els fins o objecte socials.
 5. Exposar en l’Assemblea i en la Junta Directiva tot el que considere que pot contribuir a fer més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 6. Sol·licitar i obtindre explicacions i comptes sobre l’administració i gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació i rebre informació de la Junta Directiva sobre les activitats i gestions de l’associació.
 7. Fer ús dels béns i serveis comuns que estiguen a la disposició de l’associació, en els termes acordats per la Junta Directiva.
 8. Formar part dels grups de treball, de les escoles d’educands i assistir als actes culturals i recreatius que s’organitzen, observant les normes i els requisits que s’establisquen, en cada cas concret, per la Junta Directiva.
 9. Transferir la seua quota d’entrada o les aportacions condicionals a un dels seus causahavents, el ser baixa mortis causa, llevat que es trobara afecte a sanció disciplinària o haguera incorregut en morositat.
 10. Fer ús de les instal·lacions socials i recreatives, amb subjecció als seus reglaments i al que es disposa per la Junta Directiva.
 11. A ser sentit amb caràcter previ a l’adopció de mesures disciplinàries obertes en contra seua i a ser informat dels fets que donen lloc a tals mesures, havent de ser motivat l’acord que, si escau, impose la sanció.
 12. A impugnar els acords dels òrgans de l’associació, que estime contraris a la llei i als Estatuts.

DEURES DELS SOCIS

Són deures dels membres de l’Associació S.F.A.:

 1. Ajustar la seua actuació a les normes estatutàries i reglaments.
 2. Complir els acords vàlidament adoptats per l’Assemblea General i les normes que establisca la Junta Directiva per a dur a terme els acords.
 3. Satisfer puntualment les quotes d’entrada i les aportacions condicionals, les quotes ordinàries, així com les vesses extraordinàries que s’establisquen.
 4. Prestar la col·laboració necessària i comprometre’s al bon funcionament de l’associació.
 5. Defensar i fomentar els interessos de l’associació S.F.A., comunicant a la Junta Directiva les deficiències i anomalies que detecten en instal·lacions, mobiliari o personal de l’associació i cooperar en la realització dels fins socials per al major prestigi i engrandiment d’aquesta.
 6. Exercir amb fidelitat les obligacions dels càrrecs per als quals han sigut triats i accepten.
 7. Notificar a la Junta Directiva els canvis de domicili personal i domiciliació bancària dels pagaments de quotes i vesses, a l’efecte de facilitar la correcta correspondència.

SEPARACIÓ VOLUNTÀRIA I PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE SOCIS

Són causa de baixa en l’associació S.F.A.:

 1. La pròpia voluntat de l’interessat, exercida en qualsevol temps i comunicada per escrit a la Junta Directiva.En tal cas, els associats que hagueren realitzat una aportació patrimonial percebran com a màxim tal aportació, sense incloure les quotes de pertinença que hagueren abonat a l’associació. Això s’entén sempre que la reducció patrimonial no implique perjudicis a tercers i que els associats hagueren fet constar en fer les mateixes el seu caràcter condicional.
 2. No satisfer les quotes ordinàries i vesses extraordinàries, fixades per al període d’un año.si els socis anaren de número i/o protector i, al seu torn, titular o cotitular de quota d’entrada, aportació condicional i/o títol participatiu sobre béns, l’impagament de les quotes o vesses anuals donarà lloc al seu embargament automático.la Junta directiva notificarà per escrit als socis de número i/o protector que hagueren incorregut en morositat o als seus pares o legal representant, en cas que fora menor de díhuit anys o incapacitat psíquic per resolució judicial, la irregular situació d’impagament i li concedirà un termini de trenta dies naturals per a regularitzar-la. Transcorregut el termini sense que els socis morosos hagueren satisfet la quota ordinària anual i/o qualsevol pagament de l’extraordinària, es procedirà al seu embargament, amb cessament cautelar dels drets de soci fins a la seua ratificació per la següent Assemblea General, ben ordinària ben extraordinària, que aprovarà, si escau, la baixa definitiva dels socis. Ratificada la baixa, l’associació podrà disposar de la quota d’entrada dels socis de número i/o protector i vendre-la a un tercer, ingressant el seu import en la caixa.Qualsevol altra modalitat de socis no precisarà del tràmit d’embargament i serà objecte de baixa per acord de la Junta Directiva, amb l’anterior requisit de termini extraordinari per al pagament. Incomplit aquest, la baixa serà automàtica i notificada a la següent Assemblea general.
 3. No complir les obligacions estatutàries o reglamentàries, o fer mal ús dels seus drets com a socis.
 4. Mitjançant la transferència de la seua quota d’entrada, degudament notificada per escrit a la Junta Directiva, sense que en l’acte de la transferència pogueren els socis trobar-se en situació de morositat per quota ordinària o vessa extraordinària.
 5. Per sanció disciplinària i previ expedient regulat sota els principis de presumpció d’innocència, immediació, audiència i contradicció.